Aandacht voor natuurwaarden

Aandacht voor natuurwaarden
Aandacht voor natuurwaarden

We besteden bij de ontwikkeling van onze zonneparken veel aandacht aan de landschappelijke inpassing en de ecologische inrichting van het park. Dit sluit aan bij de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere is vastgelegd dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke - en natuurwaarden van het gebied tot gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van het zonnepark Spijksterriet onbedekt blijft en wordt ingevuld met natuurwaarden.

Ruime veldopstelling

De zonnepanelen in het zonnepark Spijksterriet komen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuiden zijn opgesteld en er circa 2 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft. Dit is van belang, omdat de grond in een later stadium weer voor landbouw wordt gebruikt.

Verdere inrichting in overleg

Op basis van de kernkwaliteiten van het landschap kijken we op welke wijze het zonnepark kan worden ingepast in de omgeving. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ecologische inrichting met als doel de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels te versterken. Om dit op een goede manier te doen, voeren wij diverse onderzoeken uit en gaan wij in overleg met de omgeving en lokale natuur- en milieuorganisaties. Denk daarbij aan de plaatsing van bijenkorven, het inzaaien van bloemmengsels, het creëren van nestgelegenheden en/of aanplant van struwelen rondom het zonnepark.