Stand van zaken

Laatste update: 8 maart 2021

Het plan voor het zonnepark in Spijk verkeert nog in een relatief pril stadium.
Hieronder leggen wij in het kort uit wat de status is van ons plan.

Gemeentelijk beleid

In de visie ‘Ruimte voor Energie’, die vorig jaar (mei 2020)in de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam is vastgesteld, heeft de gemeente Eemsdelta haar ambitie op het gebied van duurzame energie beschreven en aangeven op welke manier zij deze wil bereiden. Daarbij is omschreven waar duurzame energie initiatieven aan moeten voldoen, op welke plekken zonne- en windenergie kan worden toegestaan en wat de regels daarvoor zijn. De gemeenteraden hebben daarbij uitgesproken dat zij initiatieven in het buitengebied zorgvuldig tot stand willen laten komen, waarbij selectie plaatsvindt op basis van kwaliteit. Om dit vorm te geven konden initiatiefnemers tot en met 18 januari 2021 initiatieven bij de gemeente Eemsdelta indienen voor zonneparken in het buitengebied. Aangezien het idee voor het zonnepark Spijksterriet aansluit op de visie van de gemeente Eemsdelta en met het oog op deze inschrijfprocedure hebben wij ons idee kenbaar gemaakt bij de gemeente. In de leidraad Zonneparken is een beoordelingskader opgenomen waaraan de initiatieven worden getoetst, waarbij o.a. goed wordt gekeken hoe participatie (lokaal eigenaarschap en procesparticipatie) wordt uitgevoerd. Het initiatief dat het hoogst scoort, voegt de meeste kwaliteit toe en krijgt de kans van de gemeente Eemsdelta om het initiatief verder uit te werken met de samenleving en andere actoren. Daarna kan pas een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

 

Besluit om bekend te maken

Als een van de weinige initiatiefnemers hebben wij er samen met de energiecoöperatie Eemsdelta Energiek voor gekozen om voorafgaand aan deze procedure de omgeving te informeren over ons idee. Wij vinden het belangrijk de omgeving zelf te informeren over een dergelijk idee, ook al is het niet zeker of, in dit geval, een zonnepark ook daadwerkelijk door de selectieprocedure komt. In verband met de (toen) geldende coronamaatregelen hebben wij er voor gekozen om niet eerst persoonlijk langs de deuren van direct-omwonenden te gaan, maar een digitale informatiebijeenkomst te organiseren. Daarnaast heeft op verzoek een aantal persoonlijke gesprekken plaatsgevonden.  

Na de bekendmaking van ons initiatief is duidelijk geworden dat een deel van de inwoners van Spijk tegen de komst van een zonnepark nabij hun dorp is. Enerzijds, omdat men het een aantasting vindt van het open landschap. Anderzijds, omdat men vindt dat het gebied door alle ontwikkelingen, zoals bij de Eemshaven, al zwaar belast wordt. Daarnaast hebben wij ook inwoners gesproken, die neutraal of positief over de eventuele komst van een zonnepark op deze locatie zijn. Dat maakt dat dit soort omgevingsprocessen ook voldoende tijd en ruimte vragen om met elkaar in gesprek te gaan.

Energiecoöperatie Eemsdelta Energiek stopt met zonnepark Spijksterriet

De energiecoöperatie Eemsdelta Energiek heeft besloten dat zij zich terugtrekken uit het initiatief voor het zonnepark Spijkerriet. De coöperatie wil zich gaan richten op het opzetten van een lokale energiecoöperatie in Spijk en wil samen met inwoners zoeken naar andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarbij is afgesproken dat de energiecoöperatie en Pure Energie in gesprek blijven over een mogelijke toekomstige samenwerking.

Pure Energie beraadt zich

Op dit moment beraden wij ons over het initiatief voor het zonnepark Spijksterriet. In de optiek van Pure Energie voldoet het idee aan de gestelde criteria van de gemeente Eemsdelta. Het wegvallen van de samenwerking met de energiecoöperatie Eemsdelta Energiek betreuren wij dan ook zeer. Wij willen geen plannen ontwikkelen die niet - voldoende - gedragen of geaccepteerd worden door de omgeving. Op dit moment hebben we pas een eerste stap gezet in het omgevingsproces, voorafgaand aan de gemeentelijke procedure. Er zijn normaal gesproken nog vele stappen te zetten om een plan samen met de omgeving verder uit te werken, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij zou het in onze ogen niet zo moeten zijn dat projecten, die de omgeving vroegtijdig betrekken, geen kans krijgen ten opzichte van initiatieven die dat nalaten.